รายงานการประชุุม ครั้งที่ 10⁄2560 ประจำเดือน ตุลาคม
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
121 ด่านตรวจสัตว์น้ำระนอง X X X
122 สำนักงานท่าเทียบเรือประมง X
123 สถานีวิจัยฯชายฝั่งอันดามัน X X X
124 สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง X X X
125 ศูนย์วิจัยฯพัฒนาการเกษตรระนอง X X X
126 โครงการชลประทานระนอง X X
127 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง X X X
128 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง X X X
129 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง X
130 สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด X X X
131 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง X X X
132 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง X X
133 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง X
134 สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง X
135 นิคมสร้างตนเองปากจั่น X
136 สนง.พัฒนาสังคมฯจังหวัดระนอง X
137 สนง.การกีฬาฯ จังหวัดระนอง X X X
138 การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด X X X
139 สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระนอง X X X
140 สนง.ธนารักษ์พื้นที่ระนอง X
121 to 140 of 153 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8