รายงานการประชุุม ครั้งที่ 1⁄2561 ประจำเดือน มกราคม
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 30 มกราคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
121 สถานีวิจัยฯชายฝั่งอันดามัน X X X
122 สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง X X X
123 ศูนย์วิจัยฯพัฒนาการเกษตรระนอง X
124 โครงการชลประทานระนอง X X
125 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง X X X
126 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง X
127 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง X
128 สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด X
129 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง X
130 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง X
131 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง X X X
132 สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง X
133 นิคมสร้างตนเองปากจั่น X
134 สนง.พัฒนาสังคมฯจังหวัดระนอง X
135 สนง.การกีฬาฯ จังหวัดระนอง X
136 การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด X X
137 สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระนอง X
138 สนง.ธนารักษ์พื้นที่ระนอง X
139 ด่านศุลกากรระนอง X
140 สนง.สรรพากรพื้นที่ระนอง X X X
121 to 140 of 151 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8