รายงานการประชุุม ครั้งที่ 6⁄2561 ประจำเดือน มิถุนายน
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
121 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด X
122 ด่านตรวจสัตว์น้ำระนอง X X X
123 สำนักงานท่าเทียบเรือประมง X X X
124 สถานีวิจัยฯชายฝั่งอันดามัน X X X
125 สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง X
126 ศูนย์วิจัยฯพัฒนาการเกษตรระนอง X
127 โครงการชลประทานระนอง X X
128 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง X X X
129 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง X
130 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง X X
131 สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด X X X
132 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง X X X
133 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง X
134 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง X X X
135 สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง X
136 นิคมสร้างตนเองปากจั่น X
137 สนง.พัฒนาสังคมฯจังหวัดระนอง X
138 สนง.การกีฬาฯ จังหวัดระนอง X
139 การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด X X X
140 สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระนอง X
121 to 140 of 154 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8