รายงานการประชุุม ครั้งที่ 8⁄2560 ประจำเดือน สิงหาคม
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
121 ด่านตรวจสัตว์น้ำระนอง X X X
122 สำนักงานท่าเทียบเรือประมง
123 สถานีวิจัยฯชายฝั่งอันดามัน X X X
124 สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง X X X
125 ศูนย์วิจัยฯพัฒนาการเกษตรระนอง X X X
126 โครงการชลประทานระนอง X X
127 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง X X X
128 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ X X X
129 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง X X X
130 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด X X X
131 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง X X X
132 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง X X X
133 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง X X X
134 สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง X X X
135 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 47 X X
136 พัฒนาสังคม-ความมั่นคงของมนุษย์ X X X
137 ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย X X X
138 การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด X X X
139 สรรพสามิตพื้นที่ระนอง X
140 ธนารักษ์พื้นที่ระนอง X X X
121 to 140 of 153 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8