รายงานการประชุุม ครั้งที่ 10⁄2561 ประจำเดือน ตุลาคม
สถานที่ประชุม :: ห้องประชุมชั้น5 ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
121 ท้องถิ่นจังหวัดระนอง X X
122 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง X X
123 สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง X
124 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง X
125 ศึกษาธิการจังหวัดระนอง X X X
126 อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง X
127 สาธารณสุขจังหวัดระนอง X X X
128 วัฒนธรรมจังหวัดระนอง X X X
129 แรงงานจังหวัดระนอง X X X
130 ยุติธรรมจังหวัดระนอง/คุมประพฤติจังหวัดระนอง X X X
131 พาณิชย์จังหวัดระนอง X
132 พลังงานจังหวัดระนอง X
133 สถิติจังหวัดระนอง X X X
134 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง X X X
135 ขนส่งจังหวัดระนอง X X X
136 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง X X X
137 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ระนอง X X X
138 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง X
139 คลังจังหวัดระนอง X X X
140 สัสดีจังหวัดระนอง X X X
121 to 140 of 145 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8