รายงานการประชุุม ครั้งที่ 8⁄2561 ประจำเดือน สิงหาคม
สถานที่ประชุม :: ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
121 สนง.พัฒนาสังคมฯจังหวัดระนอง X
122 สนง.การกีฬาฯ จังหวัดระนอง X
123 การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด X X X
124 สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระนอง X X X
125 สนง.ธนารักษ์พื้นที่ระนอง X
126 ด่านศุลกากรระนอง X
127 สนง.สรรพากรพื้นที่ระนอง X
128 สำนักงานคลังจังหวัดระนอง X X X
129 ศูนย์วิจัยฯ รภ.สวนสุนันทา X X X
130 ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนฯ X
131 ร.25 พัน 2 X X X
132 สำนักงานสัสดีจังหวัดระนอง X X X
133 สนง.ป้องกันฯจังหวัดระนอง X
134 สนง.โยธาธิการฯ จังหวัดระนอง X
135 ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง X
136 สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง X X X
137 สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง X X X
138 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
121 to 138 of 138 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7