รายงานการประชุุม ครั้งที่ 10⁄2561 ประจำเดือน ตุลาคม
สถานที่ประชุม :: ห้องประชุมชั้น5 ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
101 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง X X X
102 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง X X X
103 ตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง X X
104 โครงการชลประทานระนอง X
105 สำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนฯ จังหวัด X X X
106 สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระนอง X X X
107 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ X X X
108 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.ระนอง X X X
109 บังคับคดีจังหวัดระนอง X X X
110 เรือนจำจังหวัดระนอง X
111 ประกันสังคมจังหวัดระนอง X
112 จัดหางานจังหวัดระนอง X
113 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง X X X
114 โรงพยาบาลระนอง X X X
115 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง X
116 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง X X X
117 ประมงจังหวัดระนอง X X X
118 สหกรณ์จังหวัดระนอง X X X
119 ปศุสัตว์จังหวัดระนอง X
120 เกษตรจังหวัดระนอง X X X
101 to 120 of 145 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8