รายงานการประชุุม ครั้งที่ 8⁄2561 ประจำเดือน สิงหาคม
สถานที่ประชุม :: ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
101 ท่าเรือระนอง X X X
102 ท่าอากาศยานระนอง X X X
103 สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 5 X
104 แขวงทางหลวงชนบทระนอง X
105 แขวงทางหลวงระนอง X
106 สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง X X
107 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด X
108 สำนักงานท่าเทียบเรือประมง X X X
109 สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง X
110 ศูนย์วิจัยฯพัฒนาการเกษตรระนอง X
111 โครงการชลประทานระนอง X X
112 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง X X X
113 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง X X X
114 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง X X X
115 สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด X X X
116 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง X X X
117 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง X X
118 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง X X X
119 สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง X X X
120 นิคมสร้างตนเองปากจั่น X X X
101 to 120 of 138 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7