รายงานการประชุุม ครั้งที่ 1⁄2562 ประจำเดือน มกราคม
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 30 มกราคม พ.ศ. 2562
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
101 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง X
102 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง X
103 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง X X X
104 ตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง X
105 โครงการชลประทานระนอง X
106 สำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนฯ จังหวัด X
107 สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระนอง X X X
108 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ X
109 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.ระนอง X
110 บังคับคดีจังหวัดระนอง X
111 เรือนจำจังหวัดระนอง X X X
112 ประกันสังคมจังหวัดระนอง X
113 จัดหางานจังหวัดระนอง X
114 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง X
115 โรงพยาบาลระนอง X
116 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง X X X
117 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง X
118 ประมงจังหวัดระนอง X
119 สหกรณ์จังหวัดระนอง X
120 ปศุสัตว์จังหวัดระนอง X
101 to 120 of 146 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8