รายงานการประชุุม ครั้งที่ 3⁄2561 ประจำเดือน มีนาคม
สถานที่ประชุม :: ศากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
81 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง X
82 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงฯ X
83 โรงพยาบาลระนอง X
84 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ X X X
85 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง X X
86 กสทช. เขต13 ระนอง X X X
87 สภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง X X X
88 สำนักตรวจเงินแผ่นดินระนอง X
89 เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ ช่อง9 X X X
90 วิทยาลัยชุมชนระนอง X X X
91 สถานีเพาะชำกล้าไม้ระนอง X X X
92 สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง X X X
93 สำนักบริหารพื้นที่ฯ ที่ 4 X X X
94 สนง.เขตพื้นที่การศึกษา X
95 สนง.พัฒนาฝีมือฯจังหวัดระนอง X
96 สนง.สวัสดิการฯจังหวัดระนอง X
97 สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง X X
98 สนง.ประกันสังคมจังหวัดระนอง X
99 สนง.แรงงานจังหวัดระนอง X
100 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ X
81 to 100 of 151 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8