รายงานการประชุุม ครั้งที่ 6⁄2561 ประจำเดือน มิถุนายน
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
81 สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง X X X
82 สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง X
83 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง X
84 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง X X X
85 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงฯ X
86 โรงพยาบาลระนอง X
87 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ X
88 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง X X X
89 กสทช. เขต13 ระนอง X X X
90 สภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง X
91 สำนักตรวจเงินแผ่นดินระนอง X
92 เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ ช่อง9 X X X
93 วิทยาลัยชุมชนระนอง X X X
94 สถานีเพาะชำกล้าไม้ระนอง X X X
95 สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง X
96 สำนักบริหารพื้นที่ฯ ที่ 4 X X X
97 สนง.เขตพื้นที่การศึกษา X X X
98 สนง.พัฒนาฝีมือฯจังหวัดระนอง X
99 สนง.สวัสดิการฯจังหวัดระนอง X
100 สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง X
81 to 100 of 154 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8