รายงานการประชุุม ครั้งที่ 10⁄2561 ประจำเดือน ตุลาคม
สถานที่ประชุม :: ห้องประชุมชั้น5 ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
81 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง X X X
82 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี X X X
83 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง X
84 วิทยาลัยเทคนิคระนอง X
85 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระนอง X X X
86 ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์การศึกษาวิจัยฯ จังหวัด X X X
87 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ระนอง X X X
88 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง X X X
89 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ จังหวัดระนอง X X X
90 นิคมสร้างตนเองปากจั่นจังหวัดระนอง X
91 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง X
92 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง X
93 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ระนอง X X X
94 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 X X X
95 ด่านตรวจสัตว์น้ำระนอง X
96 ด่านกักกันสัตว์ระนอง
97 สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง X X X
98 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง X X X
99 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง X X X
100 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง X
81 to 100 of 145 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8