รายงานการประชุุม ครั้งที่ 8⁄2561 ประจำเดือน สิงหาคม
สถานที่ประชุม :: ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
81 สำนักตรวจเงินแผ่นดินระนอง X X X
82 วิทยาลัยชุมชนระนอง X X X
83 สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง X
84 สนง.เขตพื้นที่การศึกษา X X X
85 สนง.พัฒนาฝีมือฯจังหวัดระนอง X
86 สนง.สวัสดิการฯจังหวัดระนอง X X X
87 สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง X X X
88 สนง.ประกันสังคมจังหวัดระนอง X X X
89 สนง.แรงงานจังหวัดระนอง X
90 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ X
91 สนง.บังคับคดีจังหวัดระนอง X
92 เรือนจำจังหวัดระนอง X X X
93 สนง.คุมประพฤติจังหวัดระนอง X
94 สนง.คปภ.จ.ระนอง X
95 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ X X X
96 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง X X
97 ไปรษณีย์จังหวัดระนอง X X X
98 บริษัทฯ ทีโอที จำกัด มหาชน X X X
99 สำนักงานอุตุนิยมวิทยาระนอง X X X
100 สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง X
81 to 100 of 138 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7