รายงานการประชุุม ครั้งที่ 8⁄2560 ประจำเดือน สิงหาคม
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
81 สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง X
82 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง X X X
83 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง X
84 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงฯ X X X
85 โรงพยาบาลระนอง X X X
86 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง ปท. X X X
87 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง X
88 กสทช. เขต13 ระนอง X X X
89 สภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง X X X
90 ตรวจเงินแผ่นดินระนอง X X X
91 เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ ช่อง9 X X X
92 วิทยาลัยชุมชนระนอง X X X
93 สถานีเพาะชำกล้าไม้ระนอง X X X
94 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ X X X
95 บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 X X X
96 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา X X X
97 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด X
98 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน X
99 สำนักงานจัดหางานจังหวัด X
100 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด X X X
81 to 100 of 153 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8