รายงานการประชุุม ครั้งที่ 10⁄2560 ประจำเดือน ตุลาคม
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
81 สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง
82 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง X X X
83 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง X
84 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงฯ X X X
85 โรงพยาบาลระนอง X
86 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง ปท. X
87 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง X
88 กสทช. เขต13 ระนอง X X X
89 สภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง X X X
90 สำนักตรวจเงินแผ่นดินระนอง X X X
91 เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ ช่อง9 X X X
92 วิทยาลัยชุมชนระนอง X X X
93 สถานีเพาะชำกล้าไม้ระนอง X X X
94 สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง X X X
95 สำนักบริหารพื้นที่ฯ ที่ 4 X X X
96 สนง.เขตพื้นที่การศึกษา X
97 สนง.พัฒนาฝีมือฯจังหวัดระนอง X
98 สนง.สวัสดิการฯจังหวัดระนอง
99 สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง X
100 สนง.ประกันสังคมจังหวัดระนอง X
81 to 100 of 153 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8