รายงานการประชุุม ครั้งที่ 1⁄2562 ประจำเดือน มกราคม
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 30 มกราคม พ.ศ. 2562
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
81 โรงเรียนสตรีระนอง X
82 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง X X X
83 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี X X X
84 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง X
85 วิทยาลัยเทคนิคระนอง X
86 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระนอง X
87 ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์การศึกษาวิจัยฯ จังหวัด X X X
88 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ระนอง X
89 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง X
90 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ จังหวัดระนอง X
91 นิคมสร้างตนเองปากจั่นจังหวัดระนอง X
92 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง X X X
93 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง X
94 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ระนอง X X X
95 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5
96 ด่านตรวจสัตว์น้ำระนอง X
97 ด่านกักกันสัตว์ระนอง X X X
98 สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง X X X
99 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง X
100 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง X
81 to 100 of 146 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8