รายงานการประชุุม ครั้งที่ 4⁄2561 ประจำเดือน เมษายน
สถานที่ประชุม :: สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
วันที่ประชุม :: 27 เมษายน พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
1 ด่านตรวจสัตว์ป่าระนอง X
2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 X X X
3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง X
4 บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ X
5 โรงเรียนสตรีระนอง X
6 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี X
7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง X
8 วิทยาลัยเทคนิคระนอง X
9 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร X
10 สภาเกษตรกรจังหวัดระนอง X X X
11 สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯ X X X
12 ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง X
13 สภต.ปากจั่น X X X
14 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
15 กอ.รมน. จังหวัด ร.น. X
16 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ X
17 ทรัพยากรน้ำระนอง X X X
18 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดระนอง X
19 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน X X X
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ X X X
1 to 20 of 153 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8