รายงานการประชุุม ครั้งที่ 8⁄2561 ประจำเดือน สิงหาคม
สถานที่ประชุม :: ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง X
2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 X X
3 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง X X X
4 ด่านตรวจสัตว์ป่าระนอง X
5 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 X
6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง X
7 บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ X X X
8 โรงเรียนสตรีระนอง X
9 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี X X X
10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง X
11 วิทยาลัยเทคนิคระนอง X X X
12 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร X X X
13 สภาเกษตรกรจังหวัดระนอง X X X
14 สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯ X
15 ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง X X X
16 สภต.ปากจั่น X X X
17 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร X
18 กอ.รมน. จังหวัด ร.น. X X X
19 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ X
20 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน X X X
1 to 20 of 138 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7