รายงานการประชุุม ครั้งที่ 6⁄2560 ประจำเดือน มิถุนายน
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
1 สภาเกษตรกรจังหวัดระนอง X
2 สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯ X X X
3 ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง X X X
4 สภต.ปากจั่น X X X
5 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร X
6 กอ.รมน. จังหวัด ร.น. X X X
7 สำนักงานจังหวัด X X X
8 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย) X
9 ทรัพยากรน้ำระนอง X X X
10 กลุ่มงานความมั่นคงฯ X X X
11 ศึกษาธิการจังหวัดระนอง X X X
12 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน X
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ X X X
14 ศพส.จ.ระนอง X X X
15 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ระนอง X X X
16 ธนาคารออมสิน ระนอง X X X
17 ศูนย์ดำรงธรรม X X X
18 ธนาคารกรุงไทย ระนอง X X X
19 ธกส. จังหวัดระนอง X
20 สภต.บางแก้ว X
1 to 20 of 148 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8