รายงานการประชุุม ครั้งที่ 6⁄2561 ประจำเดือน มิถุนายน
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
1 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง X X
2 ด่านตรวจสัตว์ป่าระนอง X X X
3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 X X X
4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง X
5 บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ X X X
6 โรงเรียนสตรีระนอง X
7 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี X X
8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง X X X
9 วิทยาลัยเทคนิคระนอง X
10 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร X
11 สภาเกษตรกรจังหวัดระนอง X
12 สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯ X
13 ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง X X X
14 สภต.ปากจั่น X X X
15 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร X
16 กอ.รมน. จังหวัด ร.น. X X X
17 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ X
18 ทรัพยากรน้ำระนอง X X X
19 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดระนอง X X
20 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน X
1 to 20 of 154 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8