รายงานการประชุุม ครั้งที่ 5⁄2560 ประจำเดือน พฤษภาคม
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
1 สภาเกษตรกรจังหวัดระนอง X X X
2 สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯ X X X
3 ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง X X X
4 สภต.ปากจั่น X X X
5 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร X X X
6 กอ.รมน. จังหวัด ร.น. X X X
7 สำนักงานจังหวัด X X X
8 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย) X X X
9 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชาย X X X
10 ทรัพยากรน้ำระนอง X X X
11 กลุ่มงานความมั่นคงฯ X X X
12 ชมรมสื่อมวลชนระนอง X X X
13 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี X X X
14 วิทยาลัยเกษตรฯ X X X
15 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร X X X
16 โรงเรียนสตรีระนอง X X X
17 วิทยาลัยเทคนิค X X X
18 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน X X X
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ X X X
20 ศพส.จ.ระนอง X X X
1 to 20 of 155 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8