รายงานการประชุุม ครั้งที่ 2⁄2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง X
2 บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ X X X
3 โรงเรียนสตรีระนอง X
4 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี X X X
5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง X X X
6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง X
7 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร X X
8 สภาเกษตรกรจังหวัดระนอง X X X
9 สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯ X
10 ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง X X X
11 สภต.ปากจั่น X X X
12 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร X
13 กอ.รมน. จังหวัด ร.น. X X X
14 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ X
15 ทรัพยากรน้ำระนอง X X X
16 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดระนอง X
17 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน X X X
18 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ X X X
19 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ระนอง X X X
20 ธนาคารออมสิน ระนอง X X X
1 to 20 of 151 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8