รายงานการประชุุม ครั้งที่ 2⁄2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
สถานที่ประชุม :: ศาลากลางจังหวัดระนอง
วันที่ประชุม :: 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับที่ หน่วยงาน อ่าน แก้ไข รับรอง
1 กอ.รมน. ภาค 4 สย. 1 X X X
2 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง X X X
3 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง X X X
4 ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง X
5 ธนาคารออมสินฯ สาขาระนอง X
6 ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาระนอง X
7 สำนักงาน ธกส.จังหวัดระนอง X
8 สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดระนอง X X X
9 สภาเกษตรกรจังหวัดระนอง X
10 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดระนอง X X X
11 ไปรษณีย์จังหวัดระนอง X
12 สนง.บริการลูกค้า กสท.ระนอง X X X
13 สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดระนอง X X X
14 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง X
15 โทรศัพท์จังหวัดระนอง X X X
16 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง X
17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง X
18 ททท.ชุมพร X X X
19 สำนักงานการกีฬาฯ จังหวัดระนอง X
20 ท่าเรือระนอง X
1 to 20 of 146 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8