สรุปรับรองรายงานการประชุม
การรับรองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
มีผู้เข้าอ่านแล้ว : 117 จากจำนวน : 146 หน่วยงาน
ยังไม่ได้เปิดอ่าน : 29
มีผู้รับรองรายงานประชุมแล้ว : 119 จากจำนวน : 146 หน่วยงาน
ยังไม่ได้รับรอง : 27
มีการแก้ไข : 2 จากจำนวน : 146 หน่วยงาน
ดำเนินการแก้ไขแล้ว : 1 ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข : 1
รายละเีิอียดข้อมูล