สรุปรับรองรายงานการประชุม
การรับรองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
มีผู้เข้าอ่านแล้ว : 115 จากจำนวน : 153 หน่วยงาน
ยังไม่ได้เปิดอ่าน : 38
มีผู้รับรองรายงานประชุมแล้ว : 114 จากจำนวน : 153 หน่วยงาน
ยังไม่ได้รับรอง : 39
มีการแก้ไข : 6 จากจำนวน : 153 หน่วยงาน
ดำเนินการแก้ไขแล้ว : 4 ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข : 2
รายละเีิอียดข้อมูล