สรุปรับรองรายงานการประชุม
การรับรองประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
มีผู้เข้าอ่านแล้ว : 86 จากจำนวน : 153 หน่วยงาน
ยังไม่ได้เปิดอ่าน : 67
มีผู้รับรองรายงานประชุมแล้ว : 87 จากจำนวน : 153 หน่วยงาน
ยังไม่ได้รับรอง : 66
มีการแก้ไข : 3 จากจำนวน : 153 หน่วยงาน
ดำเนินการแก้ไขแล้ว : 2 ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข : 1
รายละเีิอียดข้อมูล