สรุปรับรองรายงานการประชุม
การรับรองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
มีผู้เข้าอ่านแล้ว : 59 จากจำนวน : 138 หน่วยงาน
ยังไม่ได้เปิดอ่าน : 79
มีผู้รับรองรายงานประชุมแล้ว : 56 จากจำนวน : 138 หน่วยงาน
ยังไม่ได้รับรอง : 82
มีการแก้ไข : 2 จากจำนวน : 138 หน่วยงาน
ดำเนินการแก้ไขแล้ว : 1 ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข : 1
รายละเีิอียดข้อมูล