สรุปรับรองรายงานการประชุม
การรับรองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
มีผู้เข้าอ่านแล้ว : 123 จากจำนวน : 145 หน่วยงาน
ยังไม่ได้เปิดอ่าน : 22
มีผู้รับรองรายงานประชุมแล้ว : 124 จากจำนวน : 145 หน่วยงาน
ยังไม่ได้รับรอง : 21
มีการแก้ไข : 5 จากจำนวน : 145 หน่วยงาน
ดำเนินการแก้ไขแล้ว : 5 ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข : 0
รายละเีิอียดข้อมูล