สรุปรับรองรายงานการประชุม
การรับรองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
มีผู้เข้าอ่านแล้ว : 24 จากจำนวน : 153 หน่วยงาน
ยังไม่ได้เปิดอ่าน : 129
มีผู้รับรองรายงานประชุมแล้ว : 27 จากจำนวน : 153 หน่วยงาน
ยังไม่ได้รับรอง : 126
มีการแก้ไข : 1 จากจำนวน : 153 หน่วยงาน
ดำเนินการแก้ไขแล้ว : 0 ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข : 1
รายละเีิอียดข้อมูล
Powered by :: MR. Charoenphron Sakunneyotrat All rights reserved
Callsing :: HS1 PRQ
 
    ดาวส์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ