สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
 
สรุปรับรองรายงานการประชุม
การรับรองประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
มีผู้เข้าอ่านแล้ว : 29 จากจำนวน : 154 หน่วยงาน
ยังไม่ได้เปิดอ่าน : 125
มีผู้รับรองรายงานประชุมแล้ว : 27 จากจำนวน : 154 หน่วยงาน
ยังไม่ได้รับรอง : 127
มีการแก้ไข : 0 จากจำนวน : 154 หน่วยงาน
ดำเนินการแก้ไขแล้ว : 0 ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข : 0
รายละเีิอียดข้อมูล
Powered by :: MR. Charoenphron Sakunneyotrat All rights reserved
Callsing :: HS1 PRQ
 


  ดาวส์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ