สรุปรับรองรายงานการประชุม
การรับรองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
มีผู้เข้าอ่านแล้ว : 39 จากจำนวน : 145 หน่วยงาน
ยังไม่ได้เปิดอ่าน : 106
มีผู้รับรองรายงานประชุมแล้ว : 35 จากจำนวน : 145 หน่วยงาน
ยังไม่ได้รับรอง : 110
มีการแก้ไข : 3 จากจำนวน : 145 หน่วยงาน
ดำเนินการแก้ไขแล้ว : 0 ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข : 3
รายละเีิอียดข้อมูล