สรุปรับรองรายงานการประชุม
การรับรองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
มีผู้เข้าอ่านแล้ว : 58 จากจำนวน : 153 หน่วยงาน
ยังไม่ได้เปิดอ่าน : 95
มีผู้รับรองรายงานประชุมแล้ว : 60 จากจำนวน : 153 หน่วยงาน
ยังไม่ได้รับรอง : 93
มีการแก้ไข : 1 จากจำนวน : 153 หน่วยงาน
ดำเนินการแก้ไขแล้ว : 1 ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข : 0
รายละเีิอียดข้อมูล
Powered by :: MR. Charoenphron Sakunneyotrat All rights reserved
Callsing :: HS1 PRQ
 
    ดาวส์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ