สรุปรับรองรายงานการประชุม
การรับรองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
มีผู้เข้าอ่านแล้ว : 87 จากจำนวน : 151 หน่วยงาน
ยังไม่ได้เปิดอ่าน : 64
มีผู้รับรองรายงานประชุมแล้ว : 80 จากจำนวน : 151 หน่วยงาน
ยังไม่ได้รับรอง : 71
มีการแก้ไข : 2 จากจำนวน : 151 หน่วยงาน
ดำเนินการแก้ไขแล้ว : 0 ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข : 2
รายละเีิอียดข้อมูล