สรุปรับรองรายงานการประชุม
การรับรองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
มีผู้เข้าอ่านแล้ว : 89 จากจำนวน : 151 หน่วยงาน
ยังไม่ได้เปิดอ่าน : 62
มีผู้รับรองรายงานประชุมแล้ว : 88 จากจำนวน : 151 หน่วยงาน
ยังไม่ได้รับรอง : 63
มีการแก้ไข : 5 จากจำนวน : 151 หน่วยงาน
ดำเนินการแก้ไขแล้ว : 5 ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข : 0
รายละเีิอียดข้อมูล