สรุปรับรองรายงานการประชุม
การรับรองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
มีผู้เข้าอ่านแล้ว : 80 จากจำนวน : 154 หน่วยงาน
ยังไม่ได้เปิดอ่าน : 74
มีผู้รับรองรายงานประชุมแล้ว : 80 จากจำนวน : 154 หน่วยงาน
ยังไม่ได้รับรอง : 74
มีการแก้ไข : 1 จากจำนวน : 154 หน่วยงาน
ดำเนินการแก้ไขแล้ว : 0 ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข : 1
รายละเีิอียดข้อมูล