การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

1. หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/22 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ)

2. ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ)

3. แนวทางการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (เอกสารแนบ)

4. ตัวอย่างไฟล์ excel การคำนวณอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการ (เอกสารแนบ)

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉ.5 (พ.ศ.2555)

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ)

- แนวทางการดำเนินการ

การฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ”

สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทยจะจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ สร้างจิตสำนึกให้เกิดความห่วงใยบ้านเมือง และสร้างเครือข่ายให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้บ้านเมือง ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๕๐๐ บาท (เอกสารแนบ)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)

- หนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน(บค.)0016.5/ว 218 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสำหรับส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง (เอกสารแนบ)

การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (โควตาหัวหน้าส่วนราชการ)

- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร0506/ว55 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2553 เรื่อง การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ)

- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร1008.1/105 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ)