การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

สำนักงาน ก.พ. แจ้งการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (เอกสารแนบ)

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เอกสารแนบ)

- แบบคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เอกสารแนบ)

Leave a Reply