การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

1. หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/22 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ)

2. ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ)

3. แนวทางการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (เอกสารแนบ)

4. ตัวอย่างไฟล์ excel การคำนวณอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการ (เอกสารแนบ)

 

Leave a Reply