การฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ”

สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทยจะจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ สร้างจิตสำนึกให้เกิดความห่วงใยบ้านเมือง และสร้างเครือข่ายให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้บ้านเมือง ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๕๐๐ บาท (เอกสารแนบ)

Leave a Reply