หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)

- หนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน(บค.)0016.5/ว 218 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสำหรับส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง (เอกสารแนบ)

Leave a Reply