การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (โควตาหัวหน้าส่วนราชการ)

- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร0506/ว55 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2553 เรื่อง การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ)

- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร1008.1/105 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ)

Leave a Reply