กุมภาพันธ์ 2012
พฤ อา
« ม.ค.   มี.ค. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Archive for กุมภาพันธ์, 2012

การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

1. หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/22 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ)

2. ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ)

3. แนวทางการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (เอกสารแนบ)

4. ตัวอย่างไฟล์ excel การคำนวณอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการ (เอกสารแนบ)

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉ.5 (พ.ศ.2555)

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ)

- แนวทางการดำเนินการ

การฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ”

สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทยจะจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ สร้างจิตสำนึกให้เกิดความห่วงใยบ้านเมือง และสร้างเครือข่ายให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้บ้านเมือง ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๕๐๐ บาท (เอกสารแนบ)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)

- หนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน(บค.)0016.5/ว 218 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสำหรับส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง (เอกสารแนบ)