มกราคม 2012
พฤ อา
« ส.ค.   ก.พ. »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Archive for มกราคม, 2012

การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (โควตาหัวหน้าส่วนราชการ)

- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร0506/ว55 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2553 เรื่อง การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ)

- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร1008.1/105 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

- เอกสารประกอบการประชุม Teleconference 26 ธันวาคม 2554 (.pdf)

- แนวทางการประเมินผลตามกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (.pdf)

ผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง งปม.54

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในการสอดส่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง (.ppt) (.pdf)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1/2555 (1 ตุลาคม 54 – 31 มีนาคม 55)

ประกาศจังหวัดระนอง
1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามสัญ สำหรับส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. หนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน(บค.)0016.5/ว3024 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2554)
- แบบรายงาน (.xls)
- ตารางคำนวณเงินเดือน (.xls)

แนวทางกาประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารแนบ)
2. กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (เอกสารแนบ)
3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารแนบ)
4. แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (เอกสารแนบ)

ระเบียบ/หนังสือเวียน ก.พ.
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (เอกสารแนบ)
2. ที่ นร1008.1/ว 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน)
3. ที่ นร 1008/ว8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนเข้าสู่บัญชีขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (เอกสารแนบ)
4. ที่ นร 1008/ว29 ลงวันที่ 7 กันยายน 2553 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ได้ รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น (เอกสารแนบ)
5. ที่ นร 1008.1/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (เอกสารแนบ)
6. ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ (เอกสารแนบ)
7. ที่ นร1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารแนบ)

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554