กุมภาพันธ์ 2020
พฤ อา
« ธ.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Archive for the ‘ลูกจ้างประจำ’ Category

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉ.5 (พ.ศ.2555)

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ)

- แนวทางการดำเนินการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1/2555 (1 ตุลาคม 54 – 31 มีนาคม 55)

ประกาศจังหวัดระนอง
1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามสัญ สำหรับส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. หนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน(บค.)0016.5/ว3024 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2554)
- แบบรายงาน (.xls)
- ตารางคำนวณเงินเดือน (.xls)

แนวทางกาประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารแนบ)
2. กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (เอกสารแนบ)
3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารแนบ)
4. แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (เอกสารแนบ)

ระเบียบ/หนังสือเวียน ก.พ.
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (เอกสารแนบ)
2. ที่ นร1008.1/ว 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน)
3. ที่ นร 1008/ว8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนเข้าสู่บัญชีขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (เอกสารแนบ)
4. ที่ นร 1008/ว29 ลงวันที่ 7 กันยายน 2553 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ได้ รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น (เอกสารแนบ)
5. ที่ นร 1008.1/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (เอกสารแนบ)
6. ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ (เอกสารแนบ)
7. ที่ นร1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารแนบ)

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกจ้างประจำ

ระเบียบ

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ.2554

 

หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง

1. ที่ กค 0428/ว44 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

2. ที่ กค 0428/ว36 ลงวันที่ 18 เมษายน 2554 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

3. ที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

4. ที่ กค 0428/ว38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานช่าง 1 (เอกสารแนบ)
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานช่าง 2 (เอกสารแนบ)
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานช่าง 3 (เอกสารแนบ)
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ (เอกสารแนบ)
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน (เอกสารแนบ)
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานสนับสนุน (เอกสารแนบ)
- บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (เอกสารแนบ)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมินที่ 2/2554 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2554)
penis enlargement pill