กุมภาพันธ์ 2020
พฤ อา
« ธ.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Archive for the ‘การประเมินผลการปฏิบัติงาน’ Category

ทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๕)

หนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน(บค.)0016.5/ว 785 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง ๓๑ มีนาคม 255) แจ้งส่วนราชการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และทบทวนผลการประเมินและอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด พร้อมส่งผลการประเมินให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ)

- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุดที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 (เอกสารแนบ)

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เอกสารแนบ)

- แบบคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เอกสารแนบ)

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

สำนักงาน ก.พ. แจ้งการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (เอกสารแนบ)

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เอกสารแนบ)

- แบบคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เอกสารแนบ)

การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

1. หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/22 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ)

2. ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ)

3. แนวทางการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (เอกสารแนบ)

4. ตัวอย่างไฟล์ excel การคำนวณอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการ (เอกสารแนบ)

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉ.5 (พ.ศ.2555)

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ)

- แนวทางการดำเนินการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)

- หนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน(บค.)0016.5/ว 218 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสำหรับส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง (เอกสารแนบ)