กุมภาพันธ์ 2020
พฤ อา
« ธ.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Archive for the ‘ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์’ Category

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

w17_2556   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ)

ทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๕)

หนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน(บค.)0016.5/ว 785 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง ๓๑ มีนาคม 255) แจ้งส่วนราชการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และทบทวนผลการประเมินและอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด พร้อมส่งผลการประเมินให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ)

- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุดที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 (เอกสารแนบ)

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เอกสารแนบ)

- แบบคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เอกสารแนบ)

การฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ”

สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทยจะจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ สร้างจิตสำนึกให้เกิดความห่วงใยบ้านเมือง และสร้างเครือข่ายให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้บ้านเมือง ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๕๐๐ บาท (เอกสารแนบ)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

- เอกสารประกอบการประชุม Teleconference 26 ธันวาคม 2554 (.pdf)

- แนวทางการประเมินผลตามกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (.pdf)