ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O 1 โครงสร้างการบริหาร
O 2 ข้อมูลผู้บริหาร
O 3 อำนาจหน้าที่
O 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O 5 ข้อมูลการติดต่อ
O 6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O 7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O 8 Q&A
O 9 Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O 10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O 13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O 14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
O 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O 16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O 17 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบฯ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O 22 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯ การป้องกันการทุจริตฯ รอบ 6 เดือน
O 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ