O 1 โครงสร้างการบริหาร O 2 ข้อมูลผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลผู้บริหารจังหวัดระนอง
นโยบายการบริหาร ทำเนียบส่วนราชการ
O 3 อำนาจหน้าที่ O 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
การมอบอำนาจ  
O 5 ข้อมูลการติดต่อ O 6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการติดต่อ กฏกระทรวง / ประกาศ
ที่ตั้งสำนักงาน พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา
หมายเลขโทรศัพท์ ระเบียบ
O 7 ข่าวประชาสัมพันธ์ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ/กิจกรรม O 8 Q&A
ข่าวประกาศ / ทั่วไป Q&A
ข่าวรับสมัครงาน สายตรงผู้ว่า
O 9 Social Network กระดานสนทนา
Social Network จังหวัดระนอง คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
       
O 10 แผนดำเนินงานประจำปี O 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนยุทธศาสตร์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O 13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี มาตรฐานต่าง ๆ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่
O 14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ O 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ประชาชน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O 16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ O 17 E-Service
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานจังหวัดระนอง
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ    
O 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O 22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ O 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
รวมข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง    
O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    
O 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรียน ของหน่วยงานต่างๆ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สายตรงผู้ว่า
ช่องทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กระดานสนทนา
แบบรายงานผลการดำเนินการหรือกิจกรรมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ
 
O 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี O 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
         รอบ 6 เดือน
O 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
O 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
        และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 / การวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในปี พ.ศ.2563 / มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลการดำเนินการ และ มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ