O 32 :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 - สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
- กระดานสนทนา ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดระนอง