O 42 :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565
  แผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 / การวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในปี พ.ศ.2563 / มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ