ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ปี 2562 
ครั้งที่ 10/2562  ครั้งที่ 24/2562 
ครั้งที่ 15/2562  ครั้งที่ 25/2562 
ครั้งที่ 16/2562  ครั้งที่ 26/2562 
ครั้งที่ 17/2562  ครั้งที่ 27/2562 
ครั้งที่ 18/2562  ครั้งที่ 28/2562 
ครั้งที่ 19/2562  ครั้งที่ 29/2562 
ครั้งที่ 20/2562  ครั้งที่ 30/2562 
ครั้งที่ 21/2562  ครั้งที่ 31/2562 
ครั้งที่ 22/2562  ครั้งที่ 32/2562 
ครั้งที่ 23/2562   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ปี 2563
ครั้งที่ 01/2563 ครั้งที่ 02/2563
ครั้งที่ 03/2563 ครั้งที่ 04/2563
ครั้งที่ 05/2563 ครั้งที่ 06/2563
ครั้งที่ 07/2563 ครั้งที่ 08/2563
ครั้งที่ 09/2563 ครั้งที่ 10/2563
ครั้งที่ 11/2563 ครั้งที่ 12/2563