ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ปี 2562 
ครั้งที่ 10/2562  ครั้งที่ 25/2562 
ครั้งที่ 15/2562  ครั้งที่ 26/2562 
ครั้งที่ 16/2562  ครั้งที่ 27/2562 
ครั้งที่ 17/2562  ครั้งที่ 28/2562 
ครั้งที่ 18/2562  ครั้งที่ 29/2562 
ครั้งที่ 19/2562  ครั้งที่ 30/2562 
ครั้งที่ 20/2562   
ครั้งที่ 21/2562   
ครั้งที่ 22/2562   
ครั้งที่ 23/2562   
ครั้งที่ 24/2562