กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

  ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
  ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2549 100
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 93
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน
  เข้าตรวจดู พ.ศ.2541 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2546 76 
  ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2548  122
  ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป
  เล่ม 118 ตอนพิเศษ 18ง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 104
  ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดทำและการพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
  ประกาศโดยกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ.2522 170
  ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณา
  และวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2542 86