big_img_1 img_shadow

การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง

ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ

big_img_1 img_shadow

ที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด-อำเภอ

ปัจจุบันศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง ได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง (ชั้น ๑) ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่และตอบสนองความต้องการของประชาชาชน

big_img_1 img_shadow

ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียนภายในจังหวัดระนอง

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น ๑ (ห้องศูนย์ดำรงธรรม)
๒. หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๘๐-๐๑๗๘ (สายด่วน ๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)
๓. เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง www.ranong.go.th/damrongtham
๔. ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๕. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ (๙๙๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐)
๖. ร้องเรียน ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

 

recent works

smallimg smallimg smallimg smallimg