ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียนภายในจังหวัดระนอง)

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 1 (ห้องศูนย์ดำรงธรรม)

2. หมายเลขโทรศัพท์ 077-800178 (สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง)

3. เว็บไซต์ www.ranong.go.th/damrongtham

4. ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

5. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ (999 หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000)

6. ร้องเรียน ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ