ภารกิจของศูนย์ดำรงธรรม

           
  1. รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในทุกเรื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง

  2. วิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการให้ความ
     ช่วยเหลือในเบื้องต้น อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

  3. ประสานการปฏิบัติงานและส่งเรื่องร้องทุกข์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือ
     ตามอำนาจหน้าที่

  4. รายงานผลการปฏิบัติตามสายงานให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างแพร่หลาย

  5. ประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างแพร่หลาย

  6. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเชิดชูคนดีและให้ความรู้ศีลธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป