ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง

            ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ

            ปัจจุบันศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง ได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง (ชั้น ๑) ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่และตอบสนองความต้องการของประชาชาชน