สำนักงานขนส่ง
จังหวัดระนอง

  1. จองคิวทำใบขับขี่ 

 https://gecc.dlt.go.th:4449/web_booking/page/ 
       

สำนักงาน
สรรพากรพื้นที่
ระนอง 

 1. ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 2. ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 3. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 4. ยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ

 https://www.rd.go.th/publish/27860.0.html

 https://www.rd.go.th/publish/27859.0.html

 https://www.rd.go.th/publish/27864.0.html

 https://www.rd.go.th/publish/27863.0.html 
        

สำนักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดระนอง

 1. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 

  https://www.sso.go.th/section40_regist/ 
       

สำนักงาน
จัดหางาน
จังหวัดระนอง

 1. ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว


 2. ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

 3. ระบบค้นหางานทำ และคนหางาน
    (Smart Job Center

 https://e-workpermit.doe.go.th/MOU-WEB/
 main.php?token=


 https://empui.doe.go.th/auth/index

 https://smartjob.doe.go.th/

        

สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัดระนอง

 1. แจ้งโรคระบาดสัตว์ 

 http://esmartsur.net/INFORM.aspx 
 
       

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
จังหวัดระนอง

 1. ขอใช้ไฟฟ้าในเขตต่างจังหวัด 

 https://peacos.pea.co.th/ 
 
       

การประปา
ส่วนภูมิภาค
สาขาระนอง

 1. ขอใช้น้ำประปาในเขตต่างจังหวัด 

 https://customer-application.pwa.co.th/
 register-service/add

 
       

สำนักงานที่ดิน
จังหวัดระนอง

 1. ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

 2. ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดินและ
     ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด

 3. คำนวณค่าธรรมเนียมภาษีอากร
     ในการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน 

 http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/

 https://app.dol.go.th/DOL9Q001.aspx


 http://lecs.dol.go.th/rcal/#/


        

สำนักงาน
บังคับคดี
จังหวัดระนอง 

 1. ติดตามสถานะคดี


 2. ค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาด 

 http://ledwebsite.led.go.th/ledweb/led/web/
 system/WEB1I010Action.do

 http://asset.led.go.th/newbidreg/